Samsung Galaxy S9+ – ซัมซุง

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S9+

ราคามือถือ Samsung Galaxy S9+ 

(ปรับปรุง 26 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
 
ระบบเชื่อมต่อ
 
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
 
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)
ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
 
แบตเตอรี่
Samsung Galaxy S9+ – ซัมซุง